کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۲۹ با جواب و معنی A. True or False درست یا نادرست ۱. Technology has only negative effects.  فناوری فقط اثرات منفی دارد. ۲. Listening to music is harmful.❌ گوش کردن به موسیقی مضر است. ۳.Technology may cause depression✅ فناوری می تواند باعث افسردگی شود. B. Answer the following questions. […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۲۷ و ۲۸ با جواب و معنی Reading Comprehension – درک روخوانی The modern lifestyle has had both positive and negative effects on people’s lives. معنی: سبک زندگی مدرن بر زندگی مردم هم تاثیرات مثبت داشته است هم منفی. Modern technologies have enabled us to have easy access to information, […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۲۶ با جواب و معنی Get Ready – آماده شدن Match sentences with pictures. جمله ها را با تصاویر تطبیق دهید. ۱. Eat balanced proportion of food. نسبت متعادل غذا بخورید. ۲. Drink enough water a day. روزانه به مقداری کافی آب بنوشید. ۳. Quit bad habits. عادات بد را […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۲۳ با جواب و معنی ۳.We went to the cinema  yesterday. ۴. am going to travel to Tehran by plane  next Friday.

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۲۲ با جواب و معنی E. Look at the pictures and write appropriate sentences for each one. به تصاویر نگاه کرده و برای هر کدام جمله مناسبی بنویسید. ۱. My little sister prays every morning. ۲. I am teaching English now.

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۲۱ با جواب و معنی C. Fill in the blanks with appropriate nouns and verbs.  جاهای خالی را با اسم ها و فعل های مناسب پر کنید. D. Unscramble the following sentences.  جمله های زیر را مرتب کنید. ۱. bread / much / your mother / does / how / […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۲۰ با جواب و معنی Writing – نوشتاری A. Read the following sentences. Put (S) for subjects, (O) for objects, (V) for verbs and (Adv) for adverbs. معنی:  جمله های زیر را بخوانید. به جای فاعل ها S ، به جای مفعول ها O ، به جای فعل ها V […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۱۹ با جواب و معنی Pronunciation – تلفظ A. Read the numbers with appropriate stress. اعداد را با استرس مناسب بخوانید. ۱۳ ۱۸ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۹۰

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۱۸ با جواب و معنی   B. Complete the following sentences with appropriate units and measure words. معنی: جمله های زیر را با یکاها و کلمات اندازه گیری کامل کنید. ۱. I should drink …۸ glasses of water … every day. (water)  معنی: من باید هر روز ۸ لیوان آب […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۱۷ با جواب و معنی A. Look at the pictures. Complete the following sentences. به تصاویر نگاه کرده و جملات زیر را کامل کنید. ۱. I bought …۱۵ kilos of rice … ۲. There are …a lots of books in the bookshelves… ۳. There is …some water in the glass. … ۴. […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۱۶ با جواب و معنی E. Fill in the blanks with the given words. Make the necessary changes. جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. تغییرات لازم را اعلام کنید. popular, exist, point, percent, region, range ۱. In this shop, prices …range… from ۱۰ to ۵۰ dollars. معنی: […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۱۵ با جواب و معنی D. These words are ‘hello’ in six different languages. Match the words with the maps and name their languages. معنی: در زیر کلمه سلام را در ۶ زبان مختلف می بینید. این کلمات را با نقشه ها و زبان ها تطبیق دهید. Hola …Spanish… Bonjur […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۱۴ با جواب و معنی C. Put the words in three groups considering their meanings. معنی: کلمات را بر حسب معنی به سه دسته تقسیم کنید.

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۱۳ با جواب و معنی A. One odd out. یکی ناهماهنگ است. B. Match columns A and B. ستون های A و B را با هم تطبیق دهید.

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۱۲ با جواب و معنی A. True or False درست یا غلط ۱- Classroom is the only place to learn a foreign language. ❌ معنی: کلاس درس تنها مکان یادگیری یک زبان خارجی است. ۲- You can improve your English if you use different types of media.✅ معنی: اگر از […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۱۰ و ۱۱ با جواب و معنی Reading Comprehension – درک مطلب Hints for learning a language better معنی: رهنمود هایی برای یادگیری بهتر یک زبان Learning a new language doesn’t always mean sitting in the classroom and studying language books. معنی: یادگیری یک زبان جدید همیشه به معنی نشستن […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۸ با جواب و معنی A. Find ۶ languages below معنی: در بین کلمات زیر ۶ زبان را بیابید. .B. Mark the regions where people mainly speak these languages معنی: نواحی ای را که مردم عمدتا به این زبان ها صحبت می کنند علامت بزنید. بر عهده دانش آموز است.

گفت‌وگو کنید صفحه ۱۲۹ علوم هفتم گفته می شود نگه داشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود.در این باره در گروه خود گفت وگو، و نتایج را به کلاس ارائه کنید. باعث تشکیل سنگ کلیه یا مثانه میشود. فصل ۷

جواب فکر کنید صفحه ۱۲۹ علوم هفتم الف) بدن ما به چه صورت‌ هایی آب را دفع می‌کند؟ بازدم ، ادرار ، عرق ب) تأمین آب مورد نیاز بدن به چه صورت‌ هایی انجام می‌شود؟ نوشیدن آب ، غذا ، میوه ها و واکنش های بدن پ) آیا همیشه میزان آب مصرفی شما یکسان است؟ […]

اطلاعات جمع‌ آوری کنید صفحه ۱۲۹ علوم هفتم به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می ‌برند. در این مورد اطلاعاتی را جمع ‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. زیرا مقداری از مواد زاید مانند نمک به صورت محلول در آب از بدن دفع میشود.

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۲۸ علوم هفتم وسایل و مواد: کلیه سالم گوسفند، اسکالپل، گُمانه (سوند) روش آزمایش – ابتدا بخش‌ های خارجی کلیه و پوشش آن را بررسی کنید. – پوشش نازک کلیه را جدا کنید و از طول، آن را برش دهید. – بخش‌ های قشری، مرکزی، لگنچه و میزنای را مشخص کنید. […]

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۲۷ علوم هفتم نشان دادن وجود کربن دی‌اکسید در هوای بازدم وسایل و مواد: آهک، کاغذ صافی، بشر، قیف، نی نوشابه خوری روش آزمایش ١- مقداری آهک را در آب حل، و با کاغذ صافی آن را صاف کنید. ٢- با یک نی درون این مایع شفاف بدمید. ٣- چه تغییری […]

گفت‌وگو کنید صفحه ۱۲۷ علوم هفتم با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گاز های تنفسی را از کجا به کجا منتقل می‌کند؟ در مورد پاسخ خود با گروه گفت‌وگو کنید. اکسیژن را از شش ها به یاخته ها و کربن دی اکسید را از یاخته ها به ششها منتقل می کند

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۱۲۶ علوم هفتم به صورت گروهی در مورد یکی از پرسش‌ های زیر اطلاعاتی را جمع‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. – دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟ برای خود و اطرافیان خطرناک است مخصوصا کودکان – در دود سیگار چه ترکیب‌ […]

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ علوم هفتم درباره راه‌ های کاهش آلودگی شهر های بزرگ و صنعتی، چه پیشنهاد هایی دارید؟ درگروه خود در مورد آنها گفت‌وگو، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید. کاشت درختان، استفاده از وسیله نقلیه عمومی مانند تاکسی و اتوبوس به جای ماشین شخصی ، استفاده از سوخت پاک ، استفاده […]