زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۹ با جواب What You Learned – آنچه شما یاد گرفتید A. Listen to the first part of a report. به بخش اول یک گزارش گوش کنید. sometimes it is fun to think about things that will never happen. گاهی اوقات جالبه که در مورد چیزهایی هرگز اتفاق نمی افتد فکر […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۷ با جواب C. Write a topic sentence for the following items. برای گزینه های زیر یک جمله موضوعی بنویسید 1) sport plays an important role in our health. ورزش نقش مهمی در سلامتی ما دارد. 2) writing memories helps my mind. نوشتن خاطرات به ذهن من کمک می‌کند. 3) forest […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۶ با جواب Hint – اشاره The topic sentence is usually the first or sometimes the last sentence, but it can be any sentence in the paragraph. جمله موضوعی معمولا اولین یا گاهی آخرین جمله است، اما می تواند هر جمله ای در پاراگراف باشد. Read the following paragraphs. First find […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۵ با جواب B. Look at the topic sentences from paragraphs you have seen in Vision 2. Find the topic and the controlling idea. به جملات موضوعی زیر نگاه کنید. موضوع ، ایده یا توضیح مربوط به هر جمله را مشخص کنید ۱- زبان یک سیستم ارتباطی است. ۲- حدود پنجاه […]

معنی صفحه ۶۴ با جواب A: Look at the examples below. Choose the one which has the right shape for a paragraph. به مثال های زیر نگاه کنید. موردی را که قالب درست یک پاراگراف را دارد انتخاب کنید {معنی هر سه پاراگراف یکیه} Oceans and Lakes Oceans and lakes have much in common, but […]

معنی صفحه ۶۳ با جواب Writing – نوشتن Paragraph What is a paragraph? A paragraph is a group of sentences about one idea. A paragraph can (1) give us information, (2) tell us an opinion, (3) explain something to us, or (4) tell us a short story. Every sentence in a paragraph is about the […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۲ با جواب B. Listen to the following conversations and answer the questions. Conversation 1 گفتگو ۱ Zohreh: This weekend is my birthday. I have invited everyone but Mina. این آخر هفته تولده منه. همه رو دعوت کردم به جز مینا Maryam: Why not? If I were you I would certainly […]

معنی صفحه ۶۱ با جواب Listening & Speaking – گوش دادن و صحبت کردن Speaking Strategy  استراتژی صحبت کردن Talking about Imaginary Situations صحبت در مورد موقعیت های خیالی A. We use ‘conditional type II’ to talk about imaginary situations. از شرطی نوع دوم برای صحبت کردن درباره موقعیت های خیالی استفاده می کنیم ???? […]

معنی صفحه ۶۰ با جواب See Also – همچنین ببینید (Conditional sentences (Type II)) A. Read the following example sentences. جملات مثال زیر را بخوانید. If the old man had his glasses, he could read the paper. اگر پیرمرد عینکش را داشت، می‌توانست روزنامه را بخواند. They would be healthier if they lived in a village. آنها در صحت بیشتری برخوردار بودند اگر […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۵۹ با جواب D. Read the following paragraph and fill in the blanks with ‘who’ or ‘which’. پاراگراف زیر را خوانده و جاهای خالی را با ضمایر موصولی whoیا which پر کنید Mr. Sanders is a doctor …who… lives in a city. آقای ساندرز یک دکتر است که در شهر زندگی […]

معنی صفحه ۵۸ با جواب The man who plays golf lives at No. 10. The man that plays golf lives at No. 10. مردی که گلف بازی می‌کند در شماره ۱۰ زندگی می‌کند. در فارسی، که و آن برای اشاره به انسان مذکر استفاده می‌شوند و تفاوتی در معنی ایجاد نمی‌کنند. The woman who(m) you […]

معنی صفحه ۵۷ با جواب Grammar – دستور زبان A. Read the following texts. متن زیر را بخوانید. The first Persian dictionary which is still published was compiled more than 900 years ago. اولین لغت نامه فارسی که هوز منتشر می شود بیش از 900 سال پیش تألیف شده است . Loghat-e Fors was made […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۵۶ با جواب A. Look at the following sentences. Write down at least one other word you know that is related to the bold word. به جمله های زیر نگاه کرده و برای کلمه مشخص شده ، حداقل یک هم خانواده بیابید – My job has become increasingly difficult. increase – increasing – […]

معنی صفحه ۵۵ با جواب Vocabulary Development – توسعه کلمات Word Part Families One way to figure out the meaning of an unknown word is to look for its relationship with other words in the same family. Even if you cannot figure out the exact meaning, your understanding can be enough to allow you to […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۵۴ با جواب درک مطلب – Reading Comprehension A. Read the following paragraph and highlight the most important information. پاراگراف زیر را خوانده و مهمترین اطلاعات آن را هایلایت کنید Sharks are not all the same. In fact, there are nearly 400 different kinds. Most sharks never attack people. Only a […]

معنی صفحه ۵۳ با جواب 4. Learn the Guide to Pronunciation.   راهنمای تلفظ را بیاموزید. If you immediately jump into using the dictionary without understanding the pronunciation guide, it can be difficult to figure it out. اگر شما بلافاصله بدون استفاده از راهنمای تلفظ ، سریع به استفاده از فرهنگ لغت بپردازید ، فهم لغت می‌تواند […]

معنی صفحه ۵۲ با جواب Reading – خواندن How to Use a Dictionary چگونه از دیکشنری استفاده کنیم A good dictionary gives the user information about words such as spellings, pronunciations and definitions. یک فرهنگ لغت خوب در مورد کلمات، اطلاعاتی از قبیل املا ، تلفظ ها و تعاریف به کاربر می دهد. It also gives examples of how to […]

معنی صفحه ۵۱ با جواب B. Read and Practice. بخوانید و تمرین کنید.   combination: an arrangement in a particular order From the letters X and Y, we can get two combinations: XY and YX. ترکیب: مرتب سازی به ترتیب خاص از حروف X و Y می توان دو ترکیب بدست آورد:  YX و XY introduction: […]

معنی صفحه ۴۹ و ۵۰ با جواب New Words & Expressions  کلمات و عبارات جدید A. Look, Read and Practice. Try to avoid foods that contain a lot of fat. سعی کنید از مصرف غذاهایی که حاوی چربی زیادی هستند خودداری کنید. I circled the dictionary entry for the word ‘purpose’. من دور مدخل “هدف” در فرهنگ لغت خط […]

معنی صفحه ۴۸ با جواب Mr. Iranmehr: No, in fact dictionaries have different types, levels, and sizes. نه، در واقع دیکشنری ها انواع، سطوح و اندازه های مختلف دارند. Majid: What type do you suggest?  شما چه نوعی رو پیشنهاد می کنید؟ Mr. Iranmehr:  I suppose a monolingual dictionary is more suitable for you, because you […]

معنی صفحه ۴۷ با جواب Conversation گفتگو Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. He is talking to his English teacher during the break. مجید قرار است یک دیکشنری یا لغتنامه مناسب برای کلاس درس انگلیسی خود انتخاب کند. او در زمان استراحت با معلم انگلیسی خود در حال صحبت […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۴۶ با جواب B. Check which type of dictionary you use in the following situations. چک کنید در موارد زیر از کدام نوع دیکشنری استفاده می کنید 1. Translating an English poem ترجمه شعر انگلیسی 2. Finding the meanings of ‘quit’ یافتن معانی «ترک» 3. Searching for the word ‘ساختمان’ in […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۴۵ با جواب Get Ready A. Match pictures with dictionary types. تصاویر را با انواع فرهنگ لغت ها جور کنید.

معنی صفحه ۴۴ با جواب

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۴۳  با جواب Interesting Facts: حقایقی جالب: – The first Persian dictionary was compiled around 1000 years ago. اولین دیکشنری فارسی حدود ۱۰۰۰سال پیش تالیف گردید. – The largest dictionary in the world took 134 years to complete (from 1864 to 1998). تکمیل شدن بزرگ ترین دیکشنری جهان ۱۳۴سال طول کشید […]