صفحه ۳۴ و ۳۵ نگارش پنجم با جواب ⭕ ۱ مانند نمونه کامل کنید. از خود گذشته + ی = از خود گذشتگی سازنده + ی = سازندگی جاودانه+ ی = جاودانگی پاینده + ی = پایندگی آزاده + ی = آزادگی ⭕۲ برای هر کدام از شکلهای صداهای زیر، یک واژه از متن درس […]

هنر و سرگرمی صفحه ۳۱ و ۳۲ نگارش پنجم با جواب ⭕۱- از روی سرمشق زیر ، خوش خط و و زیبا بنوسید. پاسخ بر عهده دانش آموز است. ⭕ ۲ از بین موضوع های زیر، یکی را به دلخواه انتخاب کنید و یک گفتگوی کوتاه دونفره درباره آن بنویسید. با موضوع مسافرت: با خانواده […]

نگارش صفحه ۳۰ نگارش پنجم با جواب ⭕قصه ی شعر «چناروکدوبن» را به نثر ساده بنویسید. جواب: بوته‌ی کدوین در کنار درخت چنار قدیمی و بلندی رویید، پس از بیست روز آن چنان رشد کرد و دور درخت چنار پیچید و به بالاترین شاخهی چنار رسید. همین که خود را در آن بالا دید، باورش شد […]

درک متن صفحه ۲۹ نگارش پنجم با جواب ⭕متن زیر را بخوانید و با توجه به واژه های مشخص شده، به سؤالات پاسخ دهید. متن صفحه ۲۹ نگارش ششم … ⭕۱-کلمه «او» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ جواب: ماهی ⭕۲- کلمه «تو» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ […]

املا و واژه آموزی صفحه ۲۷ و ۲۸ نگارش پنجم با جواب ⭕۱ بیت هایی را که واژههای زیر در آنها به کار رفته است، از متن درس پیدا کنید و بنویسید. مهرگان ، کاهلی ، زیادت فردا که بر من و تو وزد باد «مهرگان» آن که شود پدید، که نامرد و مرد کیست […]

صفحه ۲۶ نگارش پنجم با جواب ⭕ حکایت زیر را بخوانید و دربارهی مفهوم آن کمی بیندیشید، پس از درک موضوع، آن را در دو بند به زبان ساده بنویسید. «دو کس، رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند؛ یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد: علم، چندان که بیشتر خوانی چون […]

درک متن صفحه ۲۵ نگارش پنجم با جواب ⭕ یک کتاب داستان انتخاب کنید. سپس جمله هایی را که با « هم » و « نیز» به یکدیگر ارتباط پیدا میکنند، بیابید و در جدول زیر بنویسید.  هم بیمارستان هم باید در همان محل ساخته شود نیز تصمیم گرفتند نظر طبیب شهر را نیز بپرسند

دانش زبانی صفحه ۲۳ و ۲۴ نگارش پنجم با جواب ⭕ ۱- جدول را مانند نمونه کامل کنید. فضیلت اسباب غفلت محافظت خصلت فضیلـ اسبا غفلـ محافظـ خصلـ فضبـ اسبـ غفـ محافـ خصـ فضـ اسـ غـ محا خـ فـ ا * محـ * * * * مـ * ⭕ ۲- الف) با توجه به متن درس، جاهای […]

معنی صفحه ۸۹ با جواب Listening & Speaking – گوش دادن و صحبت کردن Speaking Strategy Talking about an Activity before another Activity in the Past. صحبت کردن درباره یک فعالیت قبل از فعالیت دیگر در گذشته A: We use the ‘past perfect tense’ to talk about an event that happened before another event in the […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۸۷ با جواب C. Tell your teacher how ‘passive voice’ is made using ‘modals’. به معلمتان بگویید که چگونه افعال مودال را مجهول می کنیم. D. Read the Conversation and underline all ‘passive voices with modals’. متن گفتگو را خوانده و زیرافعال مجهول همراه با مُدال( افعال ناقص) ، خط بکشید […]

معنی صفحه ۸۶ با جواب Grammar A. Read the following texts. متن زیر را بخوانید Did you know that the things nobody needs can be used to produce electricity, heat or fuel? Changing waste to energy can be considered one of the most helpful ways to save the resources of the earth. Because garbage can be changed directly into a liquid […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۸۵ با جواب B. Write the Persian equivalents for the following English proverbs. برای ضرب المثل های انگلیسی زیر یک معادل فارسی بنویسید. 1. Cut your coat according to your cloth.  کتت را طبق لباست ببر جواب: پایت را اندازه گلیمت دراز کن 2. A burnt child dreads the fire. بچه […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۸۴ با جواب A. Match the following proverbs with their meanings and then write their equivalents in Persian. ضرب المثل ها را با معنی هایشان جور کنید و معادل فارسی آنرا بنویسید. Persian Proverb: ۱- کبوتر با کبوتر، باز با باز کند. ۲- کند همجنس با همجنس پرواز ۳- به عمل […]

معنی صفحه ۸۳ با جواب Vocabulary Development Proverbs ضرب المثل ها: A proverb is a short well-known sentence that gives practical advice about life. Proverbs surround us every day. Whether at home, work, school, or during a conversation with a friend, the likelihood of hearing a proverb is high. For example, the following common proverbs […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۸۲ با جواب Reading Comprehension – درک مطلب A. Use the information in the ‘Reading’ to complete the notes. Then compare your notes with your classmates’ notes. از اطلاعات متن استفاده کنید که یادداشت ها را کامل کنید. سپس مقایسه کنید آنها را با یادداشت های همکلاسی هایتان.   B. Go […]

معنی صفحه ۸۰ و ۸۱ با جواب Reading – خواندن Earth for our Children زمین برای فرزندان ما Energy is the ability to do work. It can take a variety of forms: mechanical, electrical, chemical, and nuclear. To produce any type of energy, the resources of the earth are used. The main resources of the […]

معنی صفحه ۷۹ با جواب B. Read and Practice. بخوانید و تمرین کنید. variety: many different types of things or people They do a variety of fitness activities. تنوع(گوناگون): انواع مختلف زیادی از چیزها (اشیا) یا مردم آنها فعالیت های تناسب اندام متنوعی انجام می دهند. tide: the rise and fall of the sea Here […]

معنی صفحه ۷۸ با جواب The factory has polluted the river. کارخانه رودخانه را آلوده کرده است. The new light bulbs consume less electricity. لامپ های جدید برق کمتری مصرف می کنند. My uncle often sits in the balcony, has a cup of coffee and reads a book. عمویم(دایی ام) اغلب در بالکن خانه می نشیند یک فنجان چای دارد […]

معنی صفحه ۷۷ با جواب New Words & Expressions – کلمات و عبارات جدید A. Look, Read and Practice. نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید. Oil, coal and natural gas are three common fossil fuels. نفت، زغالسنگ و گاز سه تا از سوخت های فسیلی رایج هستند. The main sources of renewable energy are wind, […]

معنی صفحه ۷۶ با جواب Emad: Yes, they are natural air cooling systems and can be used instead of electrical air conditioners. This is another source of clean energy, isn’t it? عماد: بله، آنها سیستمهای سرمایشی طبیعی هوا هستند و میتوانند به جای دستگاه های برقی تهویه هوا استفاده شوند. این منبع دیگری از انرژی پاک […]

معنی صفحه ۷۵ با جواب Conversation – گفتگو Emad and his father are traveling to Guilan. On the way, in Manjeel, Emad sees huge wind turbines. عماد و پدرش به گیالن سفر می کنند. در راه ، در منجل ، عماد توربین های بادی بزرگی را مشاهده می کند. Emad: Daddy, look at those big fans! […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۷۴ با جواب B. Draw a circle around renewable energy sources. دور منابع انرژی تجدیدپذیر دایره ای بکشید C. This picture shows six ways you can save energy. Place the letter next to the correct description. این تصویر شش روش را نشان می دهد که شما می توانید  انرژی را ذخیره […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۷۳ با جواب Get Ready A. Match the pictures with energy sources. تصاویر را با منابع انرژی هماهنگ کنید a. wind باد b. water آب c. sunshine نورخورشید d. plants گیاهان Now fill in the blanks with the above words. حاال در جاهای خالی را با کلمات باال پر کنید. 1. […]

زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۷۲ با جواب A country is very dependent on its industries. Gas is one of the main exports of Iran.  Air pollution can cause breathing problems for some people Golestan Forest is full of tall trees.

معنی صفحه ۷۱ با جواب Interesting Facts: – The first wind machine was used in ancient Persia around 300 BC. (Before Christ: Used after a date to show that it was before the birth of Christ.)  اولین ماشین بادی در ایران باستان در حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح استفاده شد. – One wind turbine […]