معنی صفحه ۸۹ با جواب

Listening & Speaking – گوش دادن و صحبت کردن

Speaking Strategy

Talking about an Activity before another Activity in the Past.
صحبت کردن درباره یک فعالیت قبل از فعالیت دیگر در گذشته

A: We use the ‘past perfect tense’ to talk about an event that happened before another event in the past.

ما از “زمان گذشته کامل” استفاده می کنیم برای صحبت کردن درباره رویدادی که در گذشته قبل از رویداد دیگر اتفاق افتاده است.

???? OK, Tell me about the picnic. What did you do?

 خوب ، در مورد پیک نیک به من بگویید. چه کار کردین؟

???? That was great, dad. We played volleyball and had a barbecue.

 عالی بود ، پدر. ما والیبال بازی کردیم و کباب خوردیم.

???? Oh, come on! Did you do anything fun?

 اوه ، ادامه بده! آیا کار جالبی انجام داده اید؟

???? Yeah, it was all fun. Before we played volleyball, we had taken some photographs.

 بله ، همش سرگرم کننده بود قبل از بازی والیبال ، تعدادی عکس گرفته بودیم

???? Great! Did you do anything in the afternoon?

 عالی! آیا بعد از ظهر کاری انجام دادید؟

???? Oh, something interesting! After we had eaten lunch, we flew our kites. That was fantastic because we had made the kites ourselves!

 

اوه ، یه چیز جالب! بعد از اینکه ناهار را خورده بودیم ، بادبادک هایمان را هوا کردیم. این فوق العاده بود زیرا ما بادبادک ها را خودمون درست کرده بودیم!

معنی صفحه ۸۹ زبان انگلیسی دوازدهم

,