معنی صفحه ۸۶ با جواب

Grammar

A. Read the following texts.
متن زیر را بخوانید

Did you know that the things nobody needs can be used to produce electricity, heat or fuel? Changing waste to energy can be considered one of the most helpful ways to save the resources of the earth. Because garbage can be changed directly into a liquid fuel, it can be used in cars, trucks, buses and airplanes. To do that, garbage should be collected and taken to a landfill by workers. People may be paid for voluntary garbage delivery as well. It is important to know that not all types of waste can be used to produce fuel. Some materials may give off harmful gases in the process. Therefore, people should be informed of this danger and warned about the possible harms.

آیا می دانید از چیزهایی که کسی به آن احتیاج ندارد می تواند برای تولید برق ، گرما یا سوخت استفاده شود؟ تغییر زباله به انرژی می تواند یکی از راهکارهای مفید برای صرفه جویی در منابع زمین مورد توجه باشد. به خاطر اینکه زباله می تواند به طور مستقیم به سوخت مایع تبدیل شود ، در اتومبیل ها، کامیون ، اتوبوس و هواپیما قابل استفاده است. برای این کار باید زباله ها جمع آوری شوند و توسط کارگران به محل دفن زباله منتقل شوند. ممکن است مردم برای تحویل داوطلبانه زباله های پولی پرداخت شود. این مهم است که بدانید همه انواع زباله ها نمی توانند برای تولید سوخت استفاده شوند برخی از مواد ممکن است گازهای مضری در این فرایند(پروسه) منتشر کنند. بنابراین ، مردم باید از این خطر آگاه شوند و در مورد مضرات احتمالی هشدار داده شوند.


B. Read the following example sentences.
جمالت نمونه زیر را بخوانید.

The parents should be called (by the principal).
به والدین باید(بهتره) زنگ زده بشود( توسط مدیر).
The principal should call the parents.
مدیر باید(بهتره) به والدین زنگ بزند.
A fish salad may be made for dinner (by the cook).
سالاد ماهی ممکن است برای نهار درست بشود( بوسیله آشپز).
The cook may make a fish salad for dinner.
آشپز ممکن است که سالاد ماهی برای نهار درست کند.
The traffic rules must be obeyed (by everyone).
قوانین راهنمایی و رانندگی باید اطاعت بشوند( توسط همه
People must obey the traffic rules.
مردم باید از قوانین راهنمایی و رانندگی اطاعت کنند.

,