معنی صفحه ۸۳ با جواب

Vocabulary Development

Proverbs
ضرب المثل ها:
A proverb is a short well-known sentence that gives practical advice about life. Proverbs surround us every day. Whether at home, work, school, or during a conversation with a friend, the likelihood of hearing a proverb is high. For example, the following common proverbs in English have common equivalents in Persian.

یک ضرب المثل جمله کوتاه مشهوری هست که توصیه عملی برای زندگی می دهد ضرب المثل ها ما را احاطه کرده اند در خانه، سرکار ، مدرسه یا در یک مکالمه با یک دوست احتمال شنیدن یک ضرب المثل زیاد می باشد.

معنی صفحه ۸۳ زبان انگلیسی دوازدهم

,