معنی صفحه ۷۹ با جواب

B. Read and Practice.
بخوانید و تمرین کنید.

variety: many different types of things or people
They do a variety of fitness activities.

تنوع(گوناگون): انواع مختلف زیادی از چیزها (اشیا) یا مردم
آنها فعالیت های تناسب اندام متنوعی انجام می دهند.

tide: the rise and fall of the sea
Here you can see two high and two low tides each day.

جزر و مد: بالا و پایین رفتن آب دریا
اینجا شما می توانید دوتا جزر و مد بلند و دو تا کوتاه را هرروز ببینید.

replace: 1.to take the place of somebody or something
The factory replaced most of its workers with robots.
2.to put something back in the right place
She carefully replaced the china plate on the shelf.

جایگزین، تعویض کردن: .1 گرفتن جای کسی یا چیزی
کارخانه بیشتر کارگرانش را با ربات ها جایگزین کرد
2 برگرداندن چیزی در جای درست
او بادقت بشقابهای چینی به در قفسه ها برگرداند.

use up: to finish something
Don’t use up all the milk – we need some for breakfast.

مصرف کردن: تمام کردن چیزی
همه شیر را مصرف نکن، برا صبحانه مقداری نیاز داریم.

forever: for all time
No one can live forever.

تا ابد: برای همیشه
هیچ کس نمی تواند تا ابد زندگی کند.

demand: the amount of a product or service that people want
Demand for organic food is increasing.

تقاضا: مقداری از یک محصول یا خدمات که مردم درخواست می کنند.
تقاضا برای غداهای اورگانیک در حال افزایش است.

convert: to change in form or character
The sofa converts into a bed.

تبدیل کردن: تغییر دادن در شکل یا شخصیت
مبل به تختخواب تبدیل شد.

absorb: to take something in, especially gradually
Plants absorb carbon dioxide

جذب کردن: به خود گرفتن چیزی، مخصوصا به طور تدریجی
گیاهان دی اکسید کربن را جذب می کنند.

C. Go to Part ‘Vocabulary’ of your Workbook and do A and B.

به قسمت “واژگان” کتاب کار خود بروید و A و B را انجام دهید.

,