معنی صفحه ۷۸ با جواب

The factory has polluted the river.

کارخانه رودخانه را آلوده کرده است.

The new light bulbs consume less electricity.

لامپ های جدید برق کمتری مصرف می کنند.

My uncle often sits in the balcony, has a cup of coffee and reads a book.

عمویم(دایی ام) اغلب در بالکن خانه می نشیند یک فنجان چای دارد و کتاب می خواند.

,