معنی صفحه ۷۷ با جواب

New Words & Expressions – کلمات و عبارات جدید

A. Look, Read and Practice.
نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید.

Oil, coal and natural gas are three common fossil fuels.
نفت، زغالسنگ و گاز سه تا از سوخت های فسیلی رایج هستند.

The main sources of renewable energy are wind, water and sun.
منابع اصلی انرژی تجدیدپذیر باد، آب و خورشید هستند.

Iran is rich in oil resources.
ایران سرشار از منابع نفتی است

,