معنی صفحه ۷۶ با جواب

Emad: Yes, they are natural air cooling systems and can be used instead of electrical air conditioners. This is another source of clean energy, isn’t it?

عماد: بله، آنها سیستمهای سرمایشی طبیعی هوا هستند و میتوانند به جای دستگاه های برقی تهویه هوا استفاده شوند. این منبع دیگری از انرژی پاک است، اینطور نیست؟

Father: Yes, it is. An excellent type of clean energy!

پدر: بله. یک نوع عالی انرژی پاک!

Emad:  Daddy, can we travel to Yazd this Norooz?

عماد: پدر، این نوروز میتوانیم به یزد سفرکنیم؟

Father: That’s OK with me. Let’s check it with others.

پدر: من موافقم. بیاید با بقیه هماهنگ کنیم .

 

Questions سوالات

Answer the following questions orally.
به سوالات به صورت شفاهی پاسخ دهید.

1. Where are Emad and his father?
عماد و پدرش کجا هستند؟
They are in Mangeel
آنها در منجیل هستند

2. Has Emad ever traveled to Yazd?
آیا عماد تا کنون به یزد سفر کرده است؟
Yes , he has

3. What types of clean energy can you find in your city or village?
چه نوعی از انرژی پاک را می توانید در شهر یا روستای خود بیابید؟
water power , wind energy , Solar energy

,