معنی صفحه ۷۵ با جواب

Conversation – گفتگو

Emad and his father are traveling to Guilan. On the way, in Manjeel, Emad sees huge wind turbines.

عماد و پدرش به گیالن سفر می کنند. در راه ، در منجل ، عماد توربین های بادی بزرگی را مشاهده می کند.

Emad: Daddy, look at those big fans!

عماد: پدر به آن پنکه های بزرگ نگاه کن

Father:  They are actually wind turbines.

پدر: در واقع آنها توربین های بادی هستند.

Emad: Wind turbines?

عماد: توربین های بادی؟

Father: Yes, wind turbines are used to produce electricity from wind power.

پدر: بله، توربین های بادی برای تولید برق از قدرت باد مورد استفاده قرار میگیرند.

Emad:  I know electricity can be produced from water and sunlight. How might it be generated from wind?

عماد: میدانم که برق میتواند از آب و نور خورشید و آب تولید شود. چطور ممکن است از باد تولید شود؟

Father: Well, a wind turbine works the opposite of a fan. Instead of using electricity to make wind, a turbine uses wind to make electricity. It is a type of clean energy.

پدر: خب. توربین بادی برعکس یک پنکه کار میکند. توربین به جای استفاده از برق برای تولید باد، از باد برای تولید برق استفاده میکند. این یک نوع انرژی پاک است.

Emad: These wind turbines remind me of what I read about using wind power in Yazd’s buildings.

عماد: این توربین های بادی، چیزی را که درباره استفاده از قدرت باد در ساختمانهای یزد خوانده بودم، به یادم میآورد.

Father:  You mean wind towers?

پدر: منظورت برج های بادی است؟

,