معنی صفحه ۷۱ با جواب

Interesting Facts:

– The first wind machine was used in ancient Persia around 300 BC. (Before Christ: Used after a date to show that it was before the birth of Christ.)

 اولین ماشین بادی در ایران باستان در حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح استفاده شد.

– One wind turbine can produce enough electricity to power 300 homes.

یک توربین بادی می تواند برق کافی برای انرژی دادن یه 300 خانه را تولید کند.

– Renewable energy sources create three times more jobs than fossil fuels.

منابع انرژی تجدید پذیر سه برابر بیشتر از سوخت های فسیلی شغل ایجاد می کنند.

– Albert Einstein won the Nobel Prize in 1921 for his experiments with solar power.

 آلبرت انیشتین به خاطر آزمایشاتش با انرژی خورشیدی در سال 1921 برنده جایزه نوبل شد

,