معنی صفحه ۶۴ با جواب

A: Look at the examples below. Choose the one which has the right shape for a paragraph.
به مثال های زیر نگاه کنید. موردی را که قالب درست یک پاراگراف را دارد انتخاب کنید

{معنی هر سه پاراگراف یکیه}

Oceans and Lakes
Oceans and lakes have much in common, but they are also quite different.
Both are bodies of water, but oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water.
Lakes are usually surrounded by land, while oceans are what surround continents.
Both have plants and animals living in them.
The ocean is home to the largest animals on the planet, whereas lakes support much smaller forms of life.

✅ Oceans and Lakes
Oceans and lakes have much in common, but they are also quite different. Both are bodies of water, but oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water. Lakes are usually surrounded by land, while oceans are what surround continents. Both have plants and animals living in them. The ocean is home to the largest animals on the planet, whereas lakes support much smaller forms of life.

آب‌ها و دریاچه‌ها
اگرچه دریاها و دریاچه‌ها شباهت‌های زیادی به هم دارند، اما تفاوت‌های قابل توجهی نیز دارند. هر دو توده آب هستند، اما دریاها توده‌های بسیار بزرگی از آب شور هستند، در حالی که دریاچه‌ها توده‌های بسیار کوچکتر آب شیرین هستند. دریاچه‌ها معمولاً توسط خشکی احاطه شده‌اند، در حالی که اقیانوس‌ها قاره‌ها را احاطه کرده‌اند. هر دو دارای گیاهان و جانورانی هستند که در آن‌ها زندگی می‌کنند. اقیانوس محل زندگی بزرگترین حیوانات روی کره زمین است، در حالی که دریاچه‌ها از اشکال بسیار کوچکتر حیات پشتیبانی می‌کنند.

Oceans and Lakes
Oceans and lakes have much in common, but they are also quite different. Both are bodies of water, but oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water.
Lakes are usually surrounded by land, while oceans are what surround continents. Both have plants and animals living in them. The ocean is home to the largest animals on the planet, whereas lakes support much smaller forms of life.

,