معنی صفحه ۶۳ با جواب

Writing – نوشتن

Paragraph

What is a paragraph?
A paragraph is a group of sentences about one idea. A paragraph can (1) give us information, (2) tell us an opinion, (3) explain something to us, or (4) tell us a short story. Every sentence in a paragraph is about the same idea. When you want to write about a new idea, begin a new paragraph.

پاراگراف چیست؟
به گروهی از جملات در مورد یک ایده خاص ، پاراگراف می گویند.
یک پاراگراف می تواند اطلاعات بدهد ، عقیده ای را اطلاع بدهد ، مطلبی را شرح دهد یا حتی داستانی کوتاه را بیان کند.
تمام جملات پاراگراف در مورد ایده مشابهی صحبت می کنند. پس اگر خواستید درباره ایده جدیدی مطلب بنویسید باید پاراگراف جدیدی را آغاز کنید

Paragraph format
Paragraphs have a special shape. In each paragraph, the sentences are grouped together. They come one after another. Remember that sentences in a paragraph start with a capital letter and end with a period (.), question mark (?) or exclamation point (!).

قالب پاراگراف
پاراگراف شکل خاصی دارد. در هر پاراگراف ، جمله ها با هم گروه بندی می شوند.هر یک از جملات پاراگراف با حرف بزرگ شروع شده و با نقطه ، علامت سوال یا علامت تعجب پایان می یابد

,