معنی صفحه ۶۱ با جواب

Listening & Speaking – گوش دادن و صحبت کردن

Speaking Strategy  استراتژی صحبت کردن
Talking about Imaginary Situations صحبت در مورد موقعیت های خیالی

A. We use ‘conditional type II’ to talk about imaginary situations.
از شرطی نوع دوم برای صحبت کردن درباره موقعیت های خیالی استفاده می کنیم

???? Oh look! It is raining so heavily.
آه، ببین! باران خیلی شدید می‌بارد.

???? What would you do if it weren’t raining?
اگر باران نمی‌بود چه کار می‌کردید؟

???? Hmm… if it were sunny, I would go to the park. I am really bored.
هممم… اگر آفتابی بود، من به پارک می‌رفتم. واقعاً از کسالت خسته شده‌ام.

???? We can play one of our thinking games, instead.
ما می‌توانیم یکی از بازی‌های فکریمان را بازی کنیم، به جای این.

????  We could play ‘Smart Kid’ if Sina were home.
ما می‌توانیم بازی «باهوش کوچک» را بازی کنیم اگر سینا در خانه بود.

???? This one is also fun. Let’s try it.
این هم جذاب است. بیایید آن را امتحان کنیم.


You may use the following to talk about imaginations, hopes, and wishes.

???? What would you do if you were me?
اگر جای من بودی دوست داشتی چه کنی؟

???? What would you do if you had wings?
اگر بال داشتی چه می کردی؟

???? What would you do if you were a university student?
اگر دانشجو بودی چه می کردی؟

,