زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۶ با جواب

Hint – اشاره

The topic sentence is usually the first or sometimes the last sentence, but it can be any sentence in the paragraph.

جمله موضوعی معمولا اولین یا گاهی آخرین جمله است، اما می تواند هر جمله ای در پاراگراف باشد.

Read the following paragraphs. First find the topic sentence, then circle the topic, and underline the controlling idea.

پاراگراف های زیر را بخوانید. ابتدا جمله موضوعی را پیدا کنید، سپس دور موضوع حلقه بزنید و زیر ایده کنترل کننده خط بکشید.

جواب صفحه ۶۶ زبان انگلیسی دوازدهم


جواب صفحه ۶۶ زبان انگلیسی دوازدهم

,