زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۵ با جواب

B. Look at the topic sentences from paragraphs you have seen in Vision 2. Find the topic and the controlling idea.

به جملات موضوعی زیر نگاه کنید.
موضوع ، ایده یا توضیح مربوط به هر جمله را مشخص کنید

جواب صفحه ۶۵ زبان انگلیسی دوازدهم

۱- زبان یک سیستم ارتباطی است.
۲- حدود پنجاه درصد از زبان‌های جهان کمتر از پنج هزار نفر سخنگو دارند.
۳- عادات بد و اعتیاد می‌توانند به سلامتی آسیب برسانند.
۴- هنر آن چیزی است که مردم با تخیل و مهارت ایجاد می‌کنند.
۵- صنایع دستی نمونه‌های خوبی از هنر و فرهنگ یک کشور هستند.

,