زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۲ با جواب

B. Listen to the following conversations and answer the questions.

Conversation 1
گفتگو ۱

Zohreh: This weekend is my birthday. I have invited everyone but Mina.

این آخر هفته تولده منه. همه رو دعوت کردم به جز مینا

Maryam: Why not? If I were you I would certainly invite her. As far as I know you were close friends at school.

چرا؟ اگه جای تو بودم حتما دعوتش می کردم. تا جایی که من میدونم شما تو مدرسه خیلی صمیمی بودین.

Zohreh: Yes. But she has moved to another neighborhood. If I had her address, I would invite her.

آره. ولی اون به یه محله دیگه نقل مکان کرده. اگه آدرسشو داشتم دعوتش می کردم.

Maryam: What a pity! If I knew that sooner, I could help you.

چه حیف! اگه زودتر میدونستم می تونستم کمکت کنم.

Zohreh: How?

چطور؟

Maryam: I could check it with my sister. She is her mother’s friend.

می تونستم از خواهرم بپرسم. اون با مامان مینا دوستن.

Zohreh: Can you call her now?

می تونی الان بهش زنگ بزنی؟

Maryam: Unfortunately, she is not available till next Wednesday. Sorry.

متاسفانه تا هفته آینده چهارشنبه در دسترس نیست. ببخشید.

Where does Mina live?
She lives in another neighborhood.

Why hasn’t Zoreh invited Mina yet?
Because she does not have her address.

Pair up and ask your friends about the things they want to do today, but they cannot. You may use the clues in the box.

با دوستاتون گروه دو نفره تشکیل بدین و ازشون درباره کارهایی که امروز میخوان انجام بدن ولی نمیتونن بپرسین. میتونین از سرنخ‌های داخل کادر استفاده کنین.

If it weren’t so cold, ….. .
اگه هوا سرد نبود،

If you did your homework sooner, ….. .
اگه زودتر تکالیفتو انجام داده بودی،

If your father came home earlier ….. .
اگه پدرت زودتر میومد خونه

If I had enough money, ….. .
اگه پول کافی داشتم


Conversation 2
مکالمه ۲

Bijan: Are you okay?

بیژن: حالت خوبه؟

Mehran: I’m thinking about something.

مهران: به یه چیزی فکر می‌کنم.

Bijan: What’s wrong?

بیژن: چی شده؟

Mehran: I have saved some money to buy a new mobile phone. But one of my friends is in trouble and needs some money. What would you do, if you were in my shoes?

مهران: یه پولی جمع کردم که گوشی موبایل جدید بخرم. ولی یکی از دوستام تو مشکله و به پول نیاز داره. اگه تو جای من بودی چی کار می‌کردی؟

Bijan: What is his problem?

بیژن: مشکلش چیه؟

Mehran: I could tell you about it, if it weren’t a secret. But it’s an emerygency.

مهران: می‌تونستم بهت بگم، اگه راز نبود. اما یه وضعیتیه که فوری لازمه.

Bijan: Ok. If I were you, I would give him the money.A friend in need, is a f riend indeed.

بیژن: باشه. اگه جای تو بودم، بهش پول می‌دادم. یه دوست تو روز مبادا، یه دوست واقعیه.

What did Bijan want to buy?
He wants to buy a new mobile phone.

Why didn’t Bijan tell Mehran about the problem?
No, he did not, because it was a secret.

Pair up and ask your friends what they would do if they were you. You may use the clues in the box.

با دوستاتون گروه دو نفره تشکیل بدین و ازشون درباره کارهایی که اگه جای شما بودن انجام میدادن، بپرسین. میتونین از سرنخ‌های داخل کادر استفاده کنین.

بیشتر درس بخونم (study harder)
هر روز ورزش کنم (do daily exercise)
محتاط‌تر باشم (be more careful)
فرانسوی یاد بگیرم (learn French)

,