کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۹ با جواب و معنی E. Read the ‘text’ and find all infinitives. متن را خوانده و مصدرها را بیابید. To be, to imagine, to learn, to respect, to accept, to spend, to start, to understand, to become, to know.

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۸ با جواب و معنی D. What do your parents want you to do/be in life ? معنی: پدر و مادرت از تو می خواهند چگونه باشی/یا چه کارهایی انجام دهی؟ ۱- Parents want their children to be happy and healthy. معنی: والدین می خواهند فرزندانشان خوشحال و سالم باشند. […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۷ با جواب و معنی C. Different people want Amir to do different things. Complete the sentences. معنی: افراد مختلفی از امیر می خواهند کارهای مختلفی انجام دهد. این جمله ها را کامل کنید. The teacher told Amir to write an essay. His little brother asked him to turn on […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۶ با جواب و معنی B. Complete the sentences with infinitive forms of the following verbs. معنی: جملات را با فرم های مصدری فعل ها کامل کنید. It is not dangerous to swim in the pool. معنی: شناکردن در این استخر خطرناک نیست. I am surprised to see my teacher […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۵ با جواب و معنی A. Complete the sentences with the appropriate forms of the following verbs. معنی: جمله ها را با فرم های مناسب فعل های زیر کامل کنید. Mark began to learn Spanish when he was ۴۰. معنی: مارک وقتی ۴۰ ساله بود شروع به یادگیری اسپانیایی کرد. […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۴ با جواب و معنی Pronunciation – تلفظ Read the following sentences with the appropriate intonation. معنی: جملات زیر را با لحن مناسب بخوانید. ۱. If you study hard, you can pass your exam. معنی: اگر سخت مطالعه کنید، می توانید امتحان خود را قبول کنید. ۲. If it rains, […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۳ با جواب و معنی B. Complete the following conditional sentences. معنی: جملات شرطی زیر را کامل کنید. ۱. If I learn English well, I can find a good job.  معنی: اگر انگلیسی را به خوبی یاد بگیرم آن را به سادگی پاس خواهم کرد. ۲. If I see my […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۲ با جواب و معنی A. Complete the following sentences. معنی: جملات زیر را کامل کنید. ۱. If my brother (go) goes out with his friends tonight, I (watch) will watch  the football match on TV. معنی: اگر برادرم امشب با دوستانش بیرون برود من مسابقه فوتبال را با تلویزیون […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۱ با جواب و معنی D. Scan the ‘text’ for the suffixes of -ing and -ly. معنی: متن را اسکن کرده و پسوند های ing و ly را اسکن کنید. clothing – feeling – living – according – learning – havingreflecting – reading – usually – simply  E. Complete the […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۵۰ با جواب و معنی C. Match the columns and write the correct forms of the words. معنی: ستون های زیر را با هم تطبیق داده و فرم صحیح کلمات را بنویسید.

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۴۹ با جواب و معنی A. Read the ‘text’ and find antonyms for the following words. معنی: متن را خوانده و مترادف کلمات زیر را بیابید. ۱. similar : different ۲. false : right ۳. finish : start ۴. unimportant : important B. One odd out. معنی: یکی ناهماهنگ است.

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۴۸ با جواب و معنی A. True or False  درست یا نادرست ۱. Culture is only a combination of food, clothing and holidays. ❌ معنی: فرهنگ فقط آمیزه ای است از غذا ، پوشاک و تعطیلات. ۲. Different people of the world may have different cultures and lifestyles.✅ معنی: مردم […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۴۶ و ۴۷ با جواب و معنی Reading Comprehension – درک مطلب Cultures and Lifestyles  فرهنگ و سبک های زندگی Culture is a system of shared beliefs that are common in a society. معنی: فرهنگ سامانه‌ای از عقاید مشترک است که در یک جامعه رایج‌اند. Often, we think of the […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۴۵ با جواب و معنی B. Where can you see these greeting actions? معنی: این نوع احوالپرسی ها را در چه جاهایی می توانید ببینید؟ handshaking: Germany, The United kingdom, The United states, Iran bowing: Japan, China hugging: Iran, Argentina pressing one’s palms together: India , Thailand

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۴۴ با جواب و معنی A. People greet each other differently around the world. In the following, you can see some ways of greeting. Now, match the pictures with their معنی: مردم در نقاط مختلف جهان به طرق مختلفی با هم احوالپرسی می کنند. در زیر می توانید برخی از […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۴۱ با جواب و معنی D. Read the ‘text’ and find all gerunds. “متن” را بخوانید و همه حروف را بیابید. paragraph ۲/line ۱: using paragraph ۲/line۳: using- surfing paragraph ۲/line۵: playing paragraph ۲/line۶: listening paragraph ۳/line۱: using paragraph ۳/line۷: working paragraph ۴/line۴: working درس سوم

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۴۰ با جواب و معنی C. Complete the following sentences with gerunds. Make the necessary changes. جملات زیر را با جِرند کامل کنید. تغییرات لازم را اعمال نمایید. ۱- My uncle is thinking of …painting… his house. عموی من در فکر نقاشی خانه اش است. ۲- …Reading… that book was […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۳۹ با جواب و معنی B. Complete the following sentences. جملات زیر را کامل کنید. معنی: ۱- جِین از برنامه ریزی برای آینده لذت می برد. ۲- او در تعویض لاستیک های پنچر مهارت دارد. ۳- او یک هفته در میان به شنا می رود. ۴- بابت زود آمدن از […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۳۸ با جواب و معنی Writing –  نوشتن A. Circle the gerunds. دور اسم مصدر خط بکشید. Reza is tired of hearing that old story. رضا از شنیدن ان داستان قدیمی خسته است. Mahsa was watching TV. مهسا داشت تلویزیون تماشا می کرد. Don’t worry about washing the dishes. در […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۳۷ با جواب و معنی A. Say the phrases with stress over both parts. معنی: عبارت های زیر را با استرس بر روی دو بخش بیان کنید. ۱. Look out! معنی: مراقب باشید! ۲. Come back! معنی: برگرد! ۳. Sit down! معنی: بشین! ۴. Go away! معنی: برو! ۵. Take […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۳۶ با جواب و معنی D. Look at the pictures and fill in the blanks with appropriate two-word verbs using ‘present perfect tense’ .۷ معنی: به تصاویر نگاه کرده و جاهای خالی را با استفاده از افعال دوکلمه ای مناسب و زمان حال کامل پر کنید. ۱. They have not […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۳۵ با جواب و معنی C. Answer the following questions. به سوالات زیر شفاها جواب دهید. ۱. Have you ever traveled to Yazd? آیا تابحال به یزد سفر کرده ای؟. No, I have not travelled to Yazd yet. نه من هنوز به یزد سفر نکرده ام. ۲. Have you ever […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۳۴ با جواب و معنی Grammar – دستور زبان A. Fill in the blanks with the correct form of the verbs. جاهای خالی را با فرم صحیح فعل ها پر کنید. معنی: ۱- شیدا تا الان خواندن کتاب را تمام کرده است. ۲- آیا تابحال ان کتاب داستان را خوانده […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۳۳ با جواب و معنی E. Fill in the blanks with the given words. معنی: جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. ۱. You need to have vitamins and minerals in your …diet… معنی: لازم است که در رژیم خود ویتامین ها و مواد معدنی داشته باشید. ۲. […]

کتاب کار زبان یازدهم صفحه ۳۲ با جواب و معنی D. Put the phrases under the correct columns. این عبارت ها را در زیر ستون های صحیح قرار دهید.  eating junk food خوردن هله هوله checking general health بررسی سلامت عمومی hanging out with friends وقت گذراندن با دوستان smoking سیگار کشیدن doing daily exercise […]