صفحه ۳۴ و ۳۵ نگارش پنجم با جواب ⭕ ۱ مانند نمونه کامل کنید. از خود گذشته + ی = از خود گذشتگی سازنده + ی = سازندگی جاودانه+ ی = جاودانگی پاینده + ی = پایندگی آزاده + ی = آزادگی ⭕۲ برای هر کدام از شکلهای صداهای زیر، یک واژه از متن درس […]

هنر و سرگرمی صفحه ۳۱ و ۳۲ نگارش پنجم با جواب ⭕۱- از روی سرمشق زیر ، خوش خط و و زیبا بنوسید. پاسخ بر عهده دانش آموز است. ⭕ ۲ از بین موضوع های زیر، یکی را به دلخواه انتخاب کنید و یک گفتگوی کوتاه دونفره درباره آن بنویسید. با موضوع مسافرت: با خانواده […]

نگارش صفحه ۳۰ نگارش پنجم با جواب ⭕قصه ی شعر «چناروکدوبن» را به نثر ساده بنویسید. جواب: بوته‌ی کدوین در کنار درخت چنار قدیمی و بلندی رویید، پس از بیست روز آن چنان رشد کرد و دور درخت چنار پیچید و به بالاترین شاخهی چنار رسید. همین که خود را در آن بالا دید، باورش شد […]

درک متن صفحه ۲۹ نگارش پنجم با جواب ⭕متن زیر را بخوانید و با توجه به واژه های مشخص شده، به سؤالات پاسخ دهید. متن صفحه ۲۹ نگارش ششم … ⭕۱-کلمه «او» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ جواب: ماهی ⭕۲- کلمه «تو» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ […]

املا و واژه آموزی صفحه ۲۷ و ۲۸ نگارش پنجم با جواب ⭕۱ بیت هایی را که واژههای زیر در آنها به کار رفته است، از متن درس پیدا کنید و بنویسید. مهرگان ، کاهلی ، زیادت فردا که بر من و تو وزد باد «مهرگان» آن که شود پدید، که نامرد و مرد کیست […]

صفحه ۲۶ نگارش پنجم با جواب ⭕ حکایت زیر را بخوانید و دربارهی مفهوم آن کمی بیندیشید، پس از درک موضوع، آن را در دو بند به زبان ساده بنویسید. «دو کس، رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند؛ یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد: علم، چندان که بیشتر خوانی چون […]

درک متن صفحه ۲۵ نگارش پنجم با جواب ⭕ یک کتاب داستان انتخاب کنید. سپس جمله هایی را که با « هم » و « نیز» به یکدیگر ارتباط پیدا میکنند، بیابید و در جدول زیر بنویسید.  هم بیمارستان هم باید در همان محل ساخته شود نیز تصمیم گرفتند نظر طبیب شهر را نیز بپرسند

دانش زبانی صفحه ۲۳ و ۲۴ نگارش پنجم با جواب ⭕ ۱- جدول را مانند نمونه کامل کنید. فضیلت اسباب غفلت محافظت خصلت فضیلـ اسبا غفلـ محافظـ خصلـ فضبـ اسبـ غفـ محافـ خصـ فضـ اسـ غـ محا خـ فـ ا * محـ * * * * مـ * ⭕ ۲- الف) با توجه به متن درس، جاهای […]

مخالف و متضاد درس هفدهم فارسی پنجم بنشینم ≠ بایستم می گذرد ≠ نمی گذرد حضور ≠ غیاب قبول ≠ مردود فراز ≠ نشیب نخستین ≠ آخرین شیرین ≠ تلخ بهترین ≠ بدترین ماندگار ≠ زودگذر رنج ≠ خوشی خفتن ≠ بیداری ناشناخته ≠ شناخته رفتن ≠ آمدن دروغگو ≠ راست گو پاک ≠ آلوده […]

سلیمان : نام یکی از پیامبران الهی که بهر حیوانات ، جن و انسان ها فرمان روایی می کرد موری : مورچه ای وزان : مخفف و از آن گران : بزرگ و سنگین کاه : علف سعی : تلاش و کوشش فارغ : آسوده ، راحت به تندی : به سرعت مسکین : بینوا ، نیازمند ملک : سرزمین ، قلمرو خونابه خوردن : رنج […]

مخالف و متضاد درس شانزدهم فارسی پنجم بیماری ≠ سلامتی برخاسته بود ≠ نشسته بود شکر ≠ ناشکری ، ناسپاسی نیازمند ≠ بی نیاز پاسخ ≠ سوال کوچک ≠ بزرگ نخستین ≠ آخرین دور ≠ نزدیک ناتوان ≠ توانا نامدار ≠ گمنام هم خانواده درس شانزدهم فارسی پنجم شکرک= شاکر ، تشکر حقیقت= حقایق طبیب= […]

تازه از بستر بیماری برخاسته بود : تازه خوب شده بود بهبودی : تندرستی شکرانه : کاری که برای سپاس انجام می شود ، مبارکی رحمت : لطف و مهربانی نذر کرده ایم : دادن مال یا چیزی یا انجام کاری در راه خدا سپیده دم : بامداد ، سحرگاه سر در کتاب دارد : کنایه از سرگرم خواندن کتاب است سیما : […]

غلام هرگز دریا ندیده بود و محنتِ کشتی نیازموده. مفهوم: خدمتکار هرگز دریا را ندیده بود و رنج و سختی سفر با کشتی را تجربه نکرده بود.

گفت: «غایت لطف و کرم باشد.» مفهوم: گفت: «(ساکت کردن غلام)نهایت مهربانی و بخشش باشد.» در عبارت بالا معنی گفت غایت لطف و کرم باشد را آورده ایم.

چندان که ملاطفت کردند، آرام نمی گرفت و مَلِک از این حال، آزرده گشت. مفهوم: هر چه قدر با خدمتکار مهربانی میکردند آرام نمیشد و پادشاه از این حالت، ناراحت شد.

۱- در کنار خطوط سیم پیام *** خارج از ده، دو کاج روییدند مفهوم: در کنار سیم های مخصوص پیام در خارج از روستا، دو کاج روییدند. )سبز شدند و رشد کردند.( ۲- سالیان دراز، رهگذران *** آن دو را چون دو دوست میدیدند مفهوم: سالهای طولانی، عابران و رهگذران، آن دو کاج را مثل […]

خارج ≠ داخل دوست ≠ دشمن آشنا ≠ غریبه روز ≠ شب خم ≠ راست ملایم ≠ تند سالم ≠ بیمار آسان ≠ سخت زیاد ≠ کم ثروت ≠ فقر بزرگ ≠ کوچک زیر ≠ رو عاقبت ≠ آغاز بالا ≠ پایین محکم ≠ سست کمترین ≠ بیشترین نا امید ≠ امیدوار

خطوط= خط ، خطاط سالم= سلامت ، سلیم عبور= عابر ، معابر تشکر= شکر ، شکور ، شاکر خبرک= اخبار ، مخبر فکر= فکور ، تفکر ، افکار هم خانواده درس 15 فارسی پنجم

خطوط : خط ها سیم پیام : سیم تلفن رگبار : باران تند و درشت تازیانه : رشته از چرم که برای زدن استفاده می شد آشنا : دوست تامل کن : فکر کن تحمل کن : صبر کن نرمی : مهربانی ملایم : آرام آسیب دیده : مجروح کم کمک : آرام آرام پا گرفت : استوار شد و رشد کرد نام یافت : نامیده شد پیش […]

مخالف و متضاد درس چهاردهم فارسی پنجم مخالف رنج ≠ خوشی مخالف ناپسند ≠ پسندیده مخالف نا امن ≠ امن مخالف ترسو ≠ شجاع مخالف نکوهیده ≠ پسندیده مخالف موفقیت ≠ شکست مخالف اصلی ≠ فرعی مخالف جهل ≠ دانایی مخالف تاریکی ≠ روشنایی مخالف درمان ≠ درد مخالف تلخی ≠ شیرینی مخالف سلامت ≠ […]

ترس= ترسو ، ترسان شریف= شرف ، مشرف قدرت= قادر ، مقتدر ، اقتدار موفقیت= توفیق ، موفق جهال= جاهل ، جهالت تضمین= ضامن ، ضمانت دفاع= مدافع ، دفع هم خانواده درس چهاردهم فارسی پنجم

ایستادگی کند : مقاومت کند نهراسد : نترسد ناپسند : رشت پسندیده : نیکو می پرهیزند : دوری می کنند خودداری : دوری مکان نا امن : جای خطرناک عاقبت : سرانجام – پایان کار کمال : آراستگی متانت : سنجیده رفتار کردن رویارویی : روبرو شدن چاره جویی : تدبیر و چاره اندیشی صحنه ی نبرد : میدان جنگ شریفی : بزرگواری همنوع : دو یا چند نفر […]

۱- بال در بال پرستو های خوب *** میرسد آخر، سوار سبز پوش ۲- جامه ای از عطر نرگس ها به تن *** شالی از پروانه ها بر روی دوش مفهوم: سرانجام بهار، این سوار سبز پوش، همراه پرستو های خوب و گل ها و نرگس ها با پروانه ها میرسد. ۳- پیش پای او […]

مخالف و هم خانواده حکایت بوعلی و بانگ گاو کوچک ≠ بزرگ تمیز ≠ کثیف زیبا ≠ زشت زود ≠ دیر آرام ≠ تند ساکت ≠ شلوغ باز ≠ بسته هم خانواده حکایت بوعلی و بانگ گاو مخصوصا= مخصوص ، خاص انتظار= منتظر مشغول= شغل ، شاغل خارج= خروج

دکان : مغازه رهگذران : عابران بی اختیار : ناگاه و بی اراده لذت بردن : احساس خوشی کردن تمیز : پاکیزه مخصوصا : به ویژه تصویر : نقشه ، عکس بوستان : باغ دیدنی تر : تماشایی تر انتظار داشت : توقع داشت مشغول : سرگرم از قول من : از طرف من خیره شدن : چشم دوختن ، زل زدن سوار سبز پوش : امام زمان جامه : […]