جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶ درس اول دینی دهم به نظر شما منشأ این اختلاف ها در انتخاب هدف چیست؟ پاسخ: این اختلاف ریشه در نوع تفکر و نگرش انسان دارد. جواب جدول صفحه ۷ و ۸ درس اول دینی دهم ۱- برخی از هدف ها و دل بستگی ها محدود و پایان پذیر […]

سوالات متن دینی دهم درس 5 با جواب سوالات درس پنجم دینی دهم با جواب

سوالات متن دینی دهم درس 4 با جواب سوالات درس چهارم دینی دهم با جواب

سوالات متن دینی دهم درس 3 با جواب سوالات درس سوم دینی دهم با جواب

سوالات متن دینی دهم درس 2 با جواب سوالات متن دینی دهم درس 2 با جواب

سوالات متن دینی دهم درس ۱ با جواب سوالات درس اول دینی دهم با جواب