زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۸۷ با جواب

C. Tell your teacher how ‘passive voice’ is made using ‘modals’.
به معلمتان بگویید که چگونه افعال مودال را مجهول می کنیم.


D. Read the Conversation and underline all ‘passive voices with modals’.
متن گفتگو را خوانده و زیرافعال مجهول همراه با مُدال( افعال ناقص) ، خط بکشید


E. Read the following sentences and use passive voice with the given verbs in the parentheses.
جملات زیر را خوانده و آنها را با استفاده از فرم مجهول فعل های داخل پرانتز کامل کنید

1. Something …should be done.. (should/do) about global warming, or some types of animals will die out.
بعضی چیزها ..باید انجام بشود …(باید(بهتره)/ انجام دادن) درباره گرم شدن زمین یا اینکه برخی گونه های حیوانات خواهند مرد.

2. The bill ….must be paid…. (must/pay) before leaving the restaurant.
صورتحساب …باید پرداخت بشود… (باید/ پرداخت کردن) قبل از ترک رستوران.

3. Some dangerous gases ….may be produced…. (may/produce) when garbage is burned.
برخی گازهای خطرناک ….ممکن است تولید شوند.. (ممکن است/ تولید کردن) وقتی که زباله ها سوختند.

4. Wind ….can be changed…. (can/change) into electricity.
.4 باد …..می تواند تبدیل شود…. ( توانستن/ تغییر دادن) به الکتریسیته (برق).


F. Pair up and talk about the things that can/may/should/must be done without mentioning the doer.

دو نفر دو نفر شده و در مورد چیزهایی که می توانند/ممکن/است/باید/حتما باید بدون ذکر فاعل انجام شوند صحبت کنید

Example: Water can be converted into ice in cold weather.
مثال: آب می تواند در آب و هوای سرد به یخ تبدیل شود .

جواب صفحه ۸۷ زبان انگلیسی دوازدهم

G. Go to part ‘Grammar’ of your Workbook and do A and B.

 به بخش گرامر کتاب کار بروید و قسمت A و B را انجام دهید.

,