زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۸۵ با جواب

B. Write the Persian equivalents for the following English proverbs.

برای ضرب المثل های انگلیسی زیر یک معادل فارسی بنویسید.

1. Cut your coat according to your cloth.
 کتت را طبق لباست ببر

جواب: پایت را اندازه گلیمت دراز کن

2. A burnt child dreads the fire.
بچه ای که سوخته از آتش وحشت دارد

جواب: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

3. Kill two birds with one stone.
بکش دو تا پرنده با یک سنگ

جواب: با یک تیر دو نشان زدن.

4. Don’t look a gift horse in the mouth.
نگاه نکن به دهان اسب پیشکش

جواب: دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

,