زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۸۴ با جواب

A. Match the following proverbs with their meanings and then write their equivalents in Persian.
ضرب المثل ها را با معنی هایشان جور کنید و معادل فارسی آنرا بنویسید.

Persian Proverb:

۱- کبوتر با کبوتر، باز با باز کند.
۲- کند همجنس با همجنس پرواز
۳- به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.
۴- کار نیکو کردن از پرکردن است.
۵- آشپز که دوتا باشد، غذا یا شور می شود یا بی نمک.
۶- بادآورده را باد می برد.
۷- یک دست صدا ندارد. /  هر سری فکری دارد
۸- جوجه را آخر پاییز می شمارند.
۹- از دل برفت هر آنکه دیده برفت.

جواب با:

جواب صفحه ۸۴ زبان انگلیسی دوازدهم

,