زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۸۲ با جواب

Reading Comprehension – درک مطلب

A. Use the information in the ‘Reading’ to complete the notes. Then compare your notes with your classmates’ notes.
از اطلاعات متن استفاده کنید که یادداشت ها را کامل کنید. سپس مقایسه کنید آنها را با یادداشت های همکلاسی هایتان.

 

B. Go back to the ‘Reading’ and try to take notes on the basis of the guidelines: 
به متن بروید و سعی کنید بر اساس دستور العمل ها یادداشت برداری کنید.

C. Read the ‘Reading’. Find what these words refer to. 

متن را بخوانید. و پیدا کنید که این کلمات به چه چیزی اشاره دارند(به چه چیزی برمی گردد).

1. it (paragraph 1, line 1)
Energy

2. them (paragraph 2, line 3)
fossil fuels

3. them (paragraph 3, line 2)
other types of energy resources

4. these (paragraph 5, line 5)
panels

5. they (paragraph 6, line 3)
fossil fuels

,