زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۷۴ با جواب

B. Draw a circle around renewable energy sources.
دور منابع انرژی تجدیدپذیر دایره ای بکشید

جواب صفحه ۷۴ زبان انگلیسی دوازدهم


C. This picture shows six ways you can save energy. Place the letter next to the correct description.

این تصویر شش روش را نشان می دهد که شما می توانید  انرژی را ذخیره کنید حرف را در کنار توصیف درست قرار دهید.

…D.. 1. Close the door behind you so the cold or warm air doesn’t go out.

در را پشت سر خود ببندید تا هوای سرد یا گرم بیرون نرود.

…A.. 2. If you’re the last person to leave the room, turn off the TV.

اگر آخرین شخصی هستید که از اتاق خارج می شوید ، تلویزیون را خاموش کنید.

…E.. 3. Trees can lower the cooling costs of your home.

درختان می توانند هزینه های خنک کردن خانه شما را کاهش دهند.

…C.. 4. Using a dishwasher saves much more water than hand washing.

استفاده از ماشین ظرفشویی باعث صرفه جویی در مصرف آب بسیار بیشتر از شستن با دست می شود.

…D.. 5. LED light bulbs use 75% less energy and last 10 times longer than string light bulbs.

لامپ های  ال ای دی ٪75 از انرژی کمتری استفاده می کنند و 10 برابر بیشتر از لامپ های رشته ای عمر دارند.

…F.. 6. Let your computer monitor go to sleep or turn it off to save more energy.

اجازه دهید مانیتور رایانه شما به حالت خواب باشد یا آن را خاموش کند تا انرژی  بیشتری صرفه جویی کند.

,