زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۷۳ با جواب

Get Ready

A. Match the pictures with energy sources.
تصاویر را با منابع انرژی هماهنگ کنید

جواب صفحه ۷۳ زبان انگلیسی دوازدهم

a. wind
باد

b. water
آب

c. sunshine
نورخورشید

d. plants
گیاهان

Now fill in the blanks with the above words.
حاال در جاهای خالی را با کلمات باال پر کنید.

1. Some scientists are working on producing electricity from ….plants. This way, while the plant is growing, electricity is produced.

برخی از دانشمندان در حال کار بر روی تولید برق از ……….. هستند. از این طریق ، در حالی که گیاه در حال رشد است ، برق تولید می شود.

2. Hydropower or ….water…. power is produced as a result of falling or running water.

 نیروی محرکه مولد برق یا انرژی ……….. در نتیجه ریزش یا جاری شدن آب تولید می شود.

3. Solar energy or the energy that comes from ….sunshine…. can be used to heat, cool, and light our homes and schools.

انرژی خورشیدی یا انرژی حاصل از ……….. می تواند برای گرم کردن ، خنک کردن و نورپردازی خانه ها و مدارس ما استفاده شود.

4. Wind turbines convert the kinetic energy in the ….wind…. into mechanical power.

توربین های بادی انرژی جنبشی موجود در ……….. را به نیروی مکانیکی تبدیل می کنند.

,