زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۹ با جواب

What You Learned – آنچه شما یاد گرفتید

A. Listen to the first part of a report.
به بخش اول یک گزارش گوش کنید.

sometimes it is fun to think about things that will never happen.

گاهی اوقات جالبه که در مورد چیزهایی هرگز اتفاق نمی افتد فکر کنیم.

We can ask ourselves questions that don’t have any real answers.

ما می توانیم از خودمان سؤالاتی که هیچ جواب واقعی ندارد را بپرسیم،

For instance, we can think: what would I do, if had a time machine to travel with right now?

 برای مثال، ما می توانیم بپرسیم که  اگر همین الان ماشین زمان داشتیم به کجا سفر می کردیم.

Some people may say: I would visit the past, if I had that machine.

بعضی از مردم ممکن است بگویند که اگر آن ماشین را داشتم به گذشته می رفتم

Or I would visit the future to see the world and people of the future.

یا برای دیدن مردم و جهان آینده به آینده می روم.

Maybe you have thought about this:   What would I do, if I had this ability to talk to animals?

شاید شما در این مورد هم فکر کرده باشید که اگر قابلیت حرف زدن با حیوانات را داشتم چه کار می کردم،

What would I say? Some people would prefer to talk with cats or birds, but some would not like the idea.

چه می گفتم. بعضی از مردم ترجیح می دهند با گربه ها یا پرندگان حرف بزنند اما بعضی این ایده را دوست ندارند.

They would feel frightened

!آن ها می ترسند.

1. Answer the following questions.
به سوالات زیر پاسخ دهید.

a. What would you do if you had a time machine now?
اگر الان یک ماشین زمان داشته باشید، چه می کنید؟
I would travel to the future.

b. Would you live in a jungle if you were allowed to?
اگر به شما اجازه داده شود، آیا در جنگل زندگی می کنید؟
No, I would not. I like living in a city.

2. Listen again and take note of three questions you hear.
دوباره گوش کنید و 3 تا سوالی را که می‌شنوید یادداشت کنید.

B. Now read the rest.
 حالا بقیه را بخوانید.

Have you ever thought of superhuman? What abilities would you like to have if you had superhuman powers? Some may say, “I would like to fly if I had superhuman powers.” Others may say, “I would like to be very strong to help people.” Some may say, “I would like to be invisible or read people’s minds.” What about you? Would you like to be able to do these? Think of being an astronaut; where would you like to go?

آیا تا به حال به یک فوق بشری کرده اید؟ اگر قدرت های فوق بشری داشته باشید دوست دارید چه توانایی هایی داشته باشید؟ برخی ممکن است بگویند: »دوست دارم پرواز کنم اگر قدرت های فوق بشری داشتم.” دیگران ممکن است بگویند، “من دوست دارم خیلی قوی باشم که به مردم کمک کنم.” برخی ممکن است بگویند، “من دوست دارم نامرئی باشم یا ذهن مردم را بخوانم.” شما چطور؟ آیا دوست دارید این کارها را انجام دهید؟ به فضانورد بودن فکر کنید. کجا دوست داری بری؟

3. Underline ‘if clauses’.

– زیر «جملات if» خط بکشید. (با رنگ آبی زیر آنها خط کشیده شده است)

جملات if

C. Work in pairs. Ask and answer.
به صورت گروهی تمرین کنید. بپرسید و پاسخ دهید.

– Would you like to fly?
آیا دوست دارید پرواز کنید؟

– What would you do if you found some money?
اگر مقداری پول پیدا کردید چه می کنید؟

– Where would you like to travel if you were an astronaut?
اگر فضانورد بودید دوست دارید به کجا سفر کنید؟

 

درس سوم

,