زبان انگلیسی دوازدهم صفحه ۶۷ با جواب

جواب صفحه ۶۷ زبان انگلیسی دوازدهم


جواب صفحه ۶۷ زبان انگلیسی دوازدهم

C. Write a topic sentence for the following items.
برای گزینه های زیر یک جمله موضوعی بنویسید

1) sport plays an important role in our health.
ورزش نقش مهمی در سلامتی ما دارد.

2) writing memories helps my mind.
نوشتن خاطرات به ذهن من کمک می‌کند.

3) forest is different from jungle.
جنگل از جنگل متفاوت است.

4) smoking is harmful every one.
سیگار برای همه مضر است.

5) firefighters are hardworking guys.
آتش نشانان پسران مجتهدی هستند.

6) Avicenna  was a famous philosopher and scientist.
ابوعلی سینا، یک فیلسوف و دانشمند مشهور بود.

7) clean energy clean energy is a safe way for having a healthy environment.
انرژی پاک روشی ایمن برای داشتن محیط زیست سالم است.

8) Persian Gulf is the most important sea in the Middle east
خلیج پارس مهمترین دریای خاورمیانه است

,